Pirkimo-pardavimo taisyklės

Internetinės parduotuvės www.pege.lt prekių pirkimo ir registracijos taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pirkėjo ir UAB „ALINGA“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises ir pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.pege.lt ar kitokiu būdu susijusias nuostatas, sudarant nuotolinę sutartį.

1.2. Nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, verslininkui ir vartotojui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones (užsakant internetu, telefonu, elektroniniu paštu).

1.3.Pirkimo – pardavimo taisyklės šalims yra privalomas teisinis dokumentas nuo momento, kuomet Pirkėjas registruodamasis internetinėje parduotuvėje, perskaitęs Taisykles pažymi varnelę „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.5. Pirkti internetinėje parduotuvėje www.pege.lt turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismine tvarka, ir juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje www.pege.lt, gali tai padaryti užsiregistravęs šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo duomenis ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas Taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekę turi nurodyti prekių užsakymui įvykdyti būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą (jeigu tokia paslauga užsakoma), telefono numerį, el. paštą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys išimtinai bus naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje www.pege.lt tikslais ir tiesioginės rinkodaros bei administravimo tikslais, jeigu prie teiginio „Naujienų prenumerata“ bus pažymėta varnelė. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus pardavėjo Partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tiki LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties sudarymo momentas

3.1. Nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kuomet perkama internetu, laikoma sudaryta nuo to momento, kuomet Pirkėjas suformavęs internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį paspaudžia mygtuką „Mokėti“. Ši sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3.2. Nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kuomet perkama ne internetu, o telefonu, elektroniniu paštu ar kitu nuotoliniu būdu, laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroniniu paštu gauną sąskaitą bei ją apmoka,arba apmoka sutartą avansą ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Apmokėjimo įvykdymas laikomas kaip Pirkėjo sutikimas su internetinės parduotuvės Taisyklėmis.

3.3. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus pilną apmokėjimą arba avansinį apmokėjimą už prekes ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
3.4. Jeigu buvo apmokėtas tik avansas, ir pirkėjas nesumoka likusios sumos už prekes per 30 kalendorinių dienų, Pirkėjo sumokėtas avansas lieka Pardavėjui.
3.5.Avansas atlieka mokėjimo-atsiskaitymo funkciją ir bus įskaitytas į įvykdytos sutarties kainą. Pirkėjui neapmokėjus likusios sumos ar kitaip pažeidus pirkimo pardavimo sutarties sąlygas, avansas laikomas bauda ir pirkėjui negrąžinamas.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.pege.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo – Pardavimo sutarties ir grąžinti prekę Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų. Prkėjas apie sutarties atsisakymą turi raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį, PVM sąskaitos faktūros numerį) pranešti Pardavėjui. Pagal LR CK 6.22810 straipsnį Pirkėjas privalo grąžinti prekę Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas bendru susitarimu nenustatė kito prekės grąžinimo termino.

4.3. Pirkėjas atsisakant prekės turi užtikrinti, kad:

4.3.1. Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui, pakuotės sugadinimu nėra laikomas tik pakuotės užklijavimui panaudotos lipnios juostos perpjovimas).

4.3.2. Prekės prekinė išvaizda yra nepakitusi ( su etiketėmis, apsauginėmis plėvelėmis ir kt.), pirkėjo nesugadinta, nesutepta, nesulaužyta, prekė nesurinkta ir nebandyta rinkti, priešingu atveju tai bus laikoma prekės išvaizdos pakitimu ir prekė nebebus priimama atgal).

4.3.3. Grąžinamos prekės komplektacija yra tokia pati, kokia Pirkėjas gavo/atsiėmė.

4.3.4. Jeigu Pirkėjas atsisako kokybiškos prekės, pinigai už suteiktas papildomas paslaugas yra negrąžinami (pvz.: faktinės prekių pristatymo išlaidos išminusuojamos iš grąžintinos sumos)

4.4. Taisyklių 4.2. punkte nurodyta teise grąžinti prekę Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir buvo grąžinama tik originalioje pakuotėje.

4.5. Tuo atveju, kai bent viena iš esančių prekių neatitinka 4.3. Taisyklių punkto numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, ir priimti prekes šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
5.5. Pirkėjas privalo saugoti pirkimo dokumentus, bei garantinį taloną. Dokumentų kopijos neišduodamos.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve, arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

6.2. Pardavėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
6.3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui sudaryti tinkamas sąlygas naudotis internetinės parduotuvės www.pege.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą jo nurodytu adresu. Taisyklėse nustatyta tvarka.
7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.4.Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.
7.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) dienas, jeigu moka pavedimu.
7.6. Pirkėjui atšaukus pardavėjo pradėtą vykdyti užsakymą, pardavėjas gali pareikalauti atlyginti su užsakymo apdorojimu susijusias išlaidas. Pirkėjui atšaukus pradėtą vykdyti užsakymą  pinigai grąžinami pirkėjui per 14 dienų, nuo užsakymo atšaukimo. 

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.pege.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti prekių kainas. Galutinė užsakymo suma galioja ta, kurią Pirkėjas pirkimo metu jau apmokėjo pagal savo krepšelį arba pagal sąskaitą, siųstą elektroniniu paštu.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB bankas Swedbank; AB DNB Nord bankas; AB SEB Vilniaus bankas; AB Parex bankas ar kt. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią UAB “ALINGA” sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymo informaciją artimiausiame banko skyriuje perveda pinigus į UAB „ALINGA“ banko sąskaitą.

8.2.3. Lizingo sutarties sudarymas. Perkant išsimokėtinai būtina vadovautis lizingo bendrovės nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis.

8.2.4. Apmokėjimas grynaisiais pinigais – (karantino metu ši paslauga neteikiama) Pirkėjas už prekes sumoka grynaisiais kurjeriui. Apmokėjimas grynaisiais prekes pristatančiam kurjeriui - galioja tik sandėlyje esančioms prekėms. Užsakomoms prekėms ši paslauga neteikiama. Atsisakius apmokėti kurjeriui už pristatytas prekes, Pirkėjas sutinka atlyginti faktiškai patirtas transportavimo ir kitas išlaidas, pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

8.2.5. Apmokant per PAYPAL sistemą, prekės kaina padidėja apie 4%. 
Norint atšaukti užsakymą , kurį apmokėjote per PAYPAL, grąžinsime sumokėtus pinigus atskaičiavus PAYPAL transakcijos mokesčius, tai sudaro maždaug 4% nuo sumos.
8.2.6. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus pilną apmokėjimą arba avansinį apmokėjimą už prekes ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Užsakyme nurodytas pristatymo terminas skaičiuojamas darbo dienomis.
8.2.7. Užsakymo nepamokėjus per 24valandas, užsakymas atšaukiamas. Užsakymas nevykdomas kol nėra apmokėjimo. 

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga (užnešimo paslauga į pristatymo ir prekės kainą neįskaičiuota) arba atsiimti prekes biure nemokamai adresu Santaikos g. 26D , Alytus.

9.2. Užsakytas prekes pristatome per DPD kurjerį arba kitu samdomu transportu. Smulkias prekes pristatome per LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalus.

Prekes pristatome Pirkėjo nurodytu adresu darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., jei Pirkėjas nepasirinko kito pristatymo būdo. Atskiru susitarimu, už papildomą mokestį, yra galimybė prekes pristatyti nuo 18 iki 22 val, tik į didžiuosius miestus (pristatymas darbo dienomis nuo 18 iki 22 val nevykdomas pristatant stambias siuntas, pvz:. baldus, elektromobilius ir kt).

  9.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų apytikslių terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.
      Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Pristatymo terminas parduotuvėje nurodomas apytikslis , pristatymo laikas nurodomas darbo dienomis. 

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Pardavėjas neįsipareigoja grąžinti Pirkėjo papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytą įprastinį prekės pristatymo būdą;

9.7. Pardavėjas neįsipareigoja grąžinti ar kitaip kompensuoti transportavimo ir kitų išlaidų, jeigu prekės pristatymas vėluoja dėl kurjerių ar samdomo transporto kaltės. 

9.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka. Pasirašydami gavimo dokumentuose Jūs sutinkate, kad prekė atkeliavo tvarkinga ir nesudužusi . Nuo pasirašymo momento visi pažeidimai yra laikomi atsiradusiais po pristatymo.

9.9. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. 

9.9.1. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.9.2. Su prekėmis išsiunčiama ir  PVM sąskaita faktūra. Negavę PVM sąskaitos  kreipkitės į pardavėją per 1 darbo dieną nuo siuntos gavimo. Vėliau pirkimo dokumentų kopijos neišduodamos. Jeigu pirkėjas nesikreipia per 1 darbo dieną nuo siuntos gavimo dienos laikoma kad pirkimo dokumentai gauti. 

9.10. Pirkėjas privalo atidžiai patikrinti prekę ar nėra defektų, sužalojimų, sugadinimų ar komplektacijos neatitikimų (spalva, kiekis, komplektacija) ir juos pastebėjęs, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po prekės perdavimo akto pasirašymo dienos kreiptis el.paštu. 

Kitais atvejais laikoma, kad klientas priėmė prekę ir pripažino ją tinkama.
9.11.  Prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos į prekės ir pristatymo kainą neįeina. Prekėms, kurių svoris didesnis negu 31 kg ir stambiagabaritinėms: baldai, statulos, elektromobiliai ir kt. Prekės iškrovimo ir užnešimo paslaugas apmoka Pirkėjas. Užnešimo paslauga kainuoja papildomai viena pakuotė ar vienas siuntos vienetas nuo 14 EUR. Jeigu nėra kam padėti kurjeriui iškrauti būtina užsakyti krovos darbus.

9.12. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti Sutartį. Tokiu atveju, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

10. Garantija

10.1. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims suteikia skirtingo laiko komercinę kokybės garantiją, garantinio laikotarpio terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių garantiniame talone. 

10.2. Kiekvienos www.pege.lt parduodamos prekės pagrindinės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Gaminamų pagal užsakymus prekių kataloginės nuotraukos skirtos tik formos ir raštų atvaizdavimui, jose nepavaizduota gaminio konstrukcinės detalės.

10.3. Prekių keitimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

10.4. Pateikdami prekę remontui būtina pateikti prekės pirkimo dokumentus bei prekės garantinį taloną. Be šių dokumentų prekė garantiniam remontui nepriimama. Pardavėjas neišduoda garantinių talonų kopijų. Garantiniai kartu su preke išsiunčiami pirkėjui.

10.5.Visas išlaidas susijusias su prekės pristatymu į garantinio aptarnavimo centrą ir iš jo apmoka pirkėjas. Prekė turi būti supakuota originalioje pakuotėje. 
pege.lt neprisiima jokios atsakomybės už siuntos ar jos dalies sugadinimą, jeigu siunta buvo netinkamai supakuota siunčiant į garantinio aptarnavimo centrą ar iš jo. 
pege.lt neprisiima atsakomybės jeigu priėmimo pas Gavėją metu nebuvo apie tai pažymėta duomenų kaupiklyje arba nebuvo surašytas Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktas, dalyvaujant Kurjeriui, pristačiusiam siuntą.


10.6. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamąją detalę per nustatytą kokybės garantijos terminą, tai naujam daiktui ar naujai komplektuojamajai detalei garantijos terminas nepratęsiamas, jeigu sutartis nenumato ko kita.

10.7. Tuo atveju, kai pristatytoje remontui prekėje gamyklinių defektų nėra, arba jie atsirado dėl vartotojo netinkamų veiksmų, nesilaikant gamintojo pateiktos surinkimo ir naudojimo instrukcijos, atsiradusių mechaninių ar kitų pažeidimų paieškos ir likvidavimo, išlaidas apmoka Pirkėjas.

10.8. Garantinis remontas atliekamas per 15 darbo dienų. Išimtiniais atvejais, kai reikalingų detalių, dėl nepriklausančių nuo mūsų ir mūsų įgaliotų atstovų aplinkybių, negalima gauti, garantinio remonto trukmė gali būti pratęsta iki 30 darbo dienų.

10.9. Baldai, kurie pirkti lizingu (išsimokėtinai) yra negrąžinami, garantija įsigalioja nuo lizingo sutarties sudarymo datos;

11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka.

11.1.1    Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis LRV  2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
Per Taisyklių 11.7 punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą:

   tabakas ir tabako gaminiai;
   parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
  fotografijos ir kinematografijos prekės;
  spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
   audiniai;
   grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
  megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;
  kūdikių drabužėliai;
  pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
  siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
  liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;
  perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją;
  mašinos ir mechaniniai įrenginiai;
  elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;
  antžeminio transporto priemonės
  laivai, valtis ir plaukiojantys įrenginiai
  optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;
  laikrodžiai;
  muzikos instrumentai;
  ginklai ir šaudmenys;
  baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
  žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
  meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;
  augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;
  sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.11.1. Prekių grąžinimas vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

11.2. Prekė gali būti grąžinama jeigu – ji yra nenaudota, pilnos komplektacijos, nesulaužyta ir nesugadinta, neišpurvinta, nepraradusi prekinės išvaizdos, etiketės nenuplėšytos. Pagal LR CK 6.22810 straipsnį - pirkėjas prekės negali grąžinti tuomet, kada sudaroma nuotolinė sutartis perkant prekes, kurios pagamintos pagal specialius vartotojo nurodymus arba kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat, dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.

11.3. Prekė tampa negrąžintina jeigu – turi naudojimo požymių, ištepta buvo aptikti mechaniniai prekės pakuotės, etiketės ar kiti pažeidimai, kurie atsirado dėl vartotojo netinkamų veiksmų.

11.3.1 Tais atvejais, kai Pirkėjas (vartotojas) atsisako sutarties, sudarytos dėl prekių, kurios buvo gaminamos ar užsakomos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, 50 proc. už tokias prekes sumokėtos pinigų sumos lieka Pardavėjui kaip Pardavėjo nuostolių, patirtų gaminant pagal individualų užsakymą numatomos gaminti prekės pavyzdį, kompensacija.

11.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.5. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

11.6. Garantinio laikotarpio metu pastebėjus prekės trūkumus, prašome Jūsų juos nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti fotonuotrauką elektroniniu paštu. Tokiu atveju visa informacija bus perduota prekės gamintojui, kuris nustatys, ar prekės defektas garantinis, t.y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo priimtą sprendimą Jus informuosime.

11.7. Prekę be defektų, kuri Pirkėjui nepatiko forma, dydžiu, spalva, modeliu ar kompaktiškumu (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas bendru susitarimu nenustatė kito prekės grąžinimo termino.
11.8. Pirkėjas norėdamas grąžinti prekę privalo raštu Pardavėjui pranešti apie norimą grąžinti prekę (informuoti elektroniniu paštu info@alinga.lt ). Pirkėjas privalo užpildyti Pardavėjo numatytos formos prašymą grąžinti prekes.

11.9. Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

11.9.1.Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje. Už netinkamai įpakuotų prekių transportavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra tinkamai supakuota ir sukomplektuota Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

11.9.2. Prekė privalo būti Pirkėjo nenaudota, nesugadinta.

11.9.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

11.9.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta Pirkėjo.

11.9.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus, garantinį taloną ir užpildytą prekių grąžinimo prašymą.

11.9.6.  Kai prekė grąžinama dėl to, kad nepatiko ir netiko, Pirkėjas pats savo arba samdytu transportu privalo grąžinti prekę į pardavėjo sandėlį, laikydamasis 11.7. punkte nurodytų gražinimo terminų. Pasibaigus 11.7. punkte nurodytam grąžinimo terminui, prekės atgal nebepriimamos.Grąžinamos prekės negali būti siunčiamos per LT paštą. 

11.9.7. Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

11.9.8. Gavus prekę ir įvertinus jos būklę, sumokėti pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui per 14 dienų, nuo prekės gavimo dienos ( kai prekė grįžta pas pardavėją).

11.9.9. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.10. Jeigu Pirkėjas nusprendžia atšaukti užsakymą, kuris jau yra išsiųstas iš Pardavėjo sandėlio, tačiau dar nepasiekė Pirkėjo, prekės išsiuntimo ir grąžinimo į sandėlį faktinės išlaidos tenka Pirkėjui.
11.11. Dėmesio! Nepatikusias kalėdines prekes maloniai prašome grąžinti iki Šv. Kalėdų. 

12. Atsakomybės

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako dėl šių veiksnių atsiradusias pasekmes.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitus tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neadministruoja, nekontroliuoja.

12.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

13.  Informacijos siuntimas

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia info@pege.lt.

14. Bagiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3. Visi ginčai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Teisminio ginčo vieta Alytus.